Netprint anvender cookies for at sikre, at vi giver dig den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, går vi ud fra, at du accepterer at modtage alle cookies fra Netprint hjemmesiden.
Politik om håndtering af persondata | Politik om brug af cookies

Hjælp & kundeservice

Juridisk

Handelsbetingelser

Sidst opdateret: 6. november 2017

Aftale

Din ordre er en forespørgelse til Netprint for at købe varen / varerne i din ordre. Når du bestiller et produkt fra Netprint, sender vi dig en besked, der bekræfter din ordre og indeholder detaljerne i din ordre ("Ordrebekræftelse").

Vi accepterer kun købet og afslutter salget for et produkt bestilt af dig, når vi eller leverandør ("sælger" og "leverandør") sender produktet til dig og vi sender en e-mail eller sender en besked på netprint.dk, der bekræfter til dig, at vi har afsendt produktet til dig ("afsendelsesbekræftelse").

Aftalen er indgået, når din accept er modtaget af os. Dette forståes, værende bestilling og betaling af online køb, bestilling og betaling gennem en af vores tilhørende services eller skriftlig accept.

Har bestilleren anmodet Netprint om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt

Privatliv

Gennemgå Politik for privatliv og beskyttelse af personlige oplysninger og Cookies & reklame på internettet, som bestemmer din anvendelse af Netprint og Netprints services, for at forstå vores praksis.

Din konto

Som bruger af dette website, er du selv forpligtet til at opretholde fortroligheden omkring din konto og password gennem begrænset adgang til din computer, og du accepterer ansvaret for alle hændelser, der måtte forkomme under din konto. Netprint og dets partnere forbeholder sig retten til, ved misbrug, at nægte ydelser, lukke konti, fjerne eller rette indhold, eller annullere ordrer uden varsel.

Det er ikke tilladt at bruge falske informationer, udgive dig for at være en anden end dig selv eller på anden måde vildlede Netprint, leverandører eller tredje-parter.

Tilbud

Tilbud er gældende i 14 dage fra tilbuddets dato at regne. Med mindre andet står beskrevet.

Priser og tilgængelighed

Alle priser er angivet ekskl. moms.

Det fulde beløb inkl. moms ses ved indkøbskurven og inden betaling.

Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

Har bestilleren anmodet om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, cromalin mm er vi berettiget til at få dette arbejde betalt med vores til enhver tid gældende timetakst.

Såfremt der tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er vi berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

Såfremt der tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbudsdatoen gældende valuta i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

Ud over den tilbudte eller aftale pris, er vi berettiget til at kræve betaling for:

  • Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale bestilleren har givet, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuld eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt. Overstiger prisen for dette arbejde 75 kr. orienterer vi inden arbejdet igangsættes.

Alle priser er beregnet for levering på de i tilbuddet angivne adresser. Omkostninger til transport til disse adresser og til evt. transportforsikring betales af bestilleren. Netprint bestiller forsikringen på bestillerens vegne, hvis de gør opmærksom på det.

Bemærk, at medmindre andet er angivet på hjemmesiden, er estimerede leveringstidspunkt kun det. Leveringstider garanteres ikke og bør ikke anses som sådan. Netprint, leverandører stræber dog altid efter at levere som ønsket.

Med de nævnte forbehold finder afsendelsen sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan afsendelsestid aftalt, finder levering sted, når vores arbejde er færdigt.

Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de nævnte ansvarsanliggende omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har Netprint ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af vores leveringsforpligtelser fordyres forpligter Netprint til at gennemføre disse såfremt bestilleren erklærer at skadesløsholde Netprint ved betaling af den beregnede merpris.

Fragt

Alle pakker sendes altid korrekt efter forhold med korrekt valgt fragtmand. Den valgte fragtmand vil afhænge af leverandøren og oplyses ved afsendelsestidspunkt. Der er 1-3 dages leveringstid på alle pakker. Fragtpriser er afhængig af de bestilte produkter.

Miljøgebyr

I forbindelse med salg af varer og services belastes Netprint af en række miljømæssige omkostninger. Miljøgebyret pr. fakturering er p.t. fastsat til 3,0%, minimum DKK 65,00

  • Miljøgebyret dækker bl.a. følgende omkostninger til miljøbeskyttelse.
  • Energiafgifter.
  • Produktionsomkostninger.
  • Behandling af affald og udtjente produkter.
  • Substituering i produktkæden.

Opbevaring

Ønsker bestilleren - og påtager vi os - at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, på et af Netprint lagerhoteller, betaler bestilleren vederlag herfor efter gældende takst.

Afhentning

Ønsker bestilleren at afhente varer, kan dette gøres ved et af de dertil indrettede lagerhoteller. Består bestillingen af produkter der skal monteres eller hentes hos leverandør vil dette fremgå ved produktet. Bestilling skal efterfølgende afhentes/monteres efter aftale mellem bestiller og Netprint eller leverandør.

Betaling

Ordrer kan betales online via betalingskort.

Netprint  anvender en betalings-gateway fra ePay/Bambora. Alle kortdata sendes krypteret. 
Hvis vi ikke er i stand til at levere hele ordren, kan vi reducere din betaling til den nye ordretotal. Vi kan derimod ikke øge beløbet. Manglende varer kan erhverves ved at oprette en ny bestilling.

Ved betaling med betalingskort, trækkes beløbet ved afsendelse af ordre.

Såfremt, ved utilstrækkelig dækning på betalingskort, udstedes faktura på tilgodehavende.

Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske 14 dage efter fakturadato. Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned.

På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er vi forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er leverandøren berettiget til delvis fakturering.

Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Netprint respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder. Hvis du mener, at dine immaterielle rettigheder er blevet brugt på en måde, der giver anledning til bekymringer om overtrædelse, skal du kontakt os med oplysninger omkring overtrædelsen.

Hvis du mener, at dine rettigheder overtrædes, kan du sende os en mail. Vi reagerer hurtigt til rettighedsejere og deres agenter, som udarbejder og sender en udførlig beskrivelse om enhver påstået overtrædelse.

Ved modtagelse, kan vi foretage handlinger, herunder fjernelse af oplysninger eller et emne, som er taget uden ansvar og/eller forbehold af eventuelle rettigheder, retsmidler eller forsvar, som alle er udtrykkeligt forbeholdt.

Samtlige varer fra leverandøren - forbliver indtil endelig betaling af samtlige fordringer leverandørens ejendom.

Læs mere om Ejendomsret, ophavsret, copyright m.v.

Netprints rolle

Netprint tillader tredje part at opgive og sælge deres produkter på netprint.dk. Ved hvert tilfælde er det således angivet ved produktets produktblad.

Netprint tilbyder således muligheden for at leverandør og køber kan forhandle og gennemføre en handel. Betingelserne for denne handel er alene mellem køber og leverandør. Netprint har heri ingen rolle og forpligter sig ikke i forhold til denne samhandel. Det er leverandørens ansvar at forholde sig til ethvert problem og krav som måtte opstå i forbindelse med samhandel. Det er dog Netprint ønske at køber og leverandør får den bedste og mest sikre købsoplevelse, derfor tillader Netprint at sørge for en samlet kundeservice, og vil bistå i kundens henvendelse til leverandør.

Interaktion mellem kunde og leverandør og privatbeskeder

Kunde og leverandør er eneansvarlige for interaktionen mellem parter. Ved anvendelse accepterer og forventes at brugeren udviser forsigtighed og god dømmekraft i alle interaktioner med andre, specielt hvis man mødes offline eller personligt.

Du indvilliger i, at dine kommentarer eller kommunikation ikke vil overtræde en tredje-parts rettigheder, inklusiv copyright, trademark, privatliv, personlighed eller andre personlige eller proprietærer rettigheder. Foruden dette, accepterer du også at dine kommentarer ikke vil indholde krænkende eller på anden måde ulovligt, stødende eller offensivt materiale, eller indholde computervirus eller andet malware, som på nogen måde kan påvirke driften af Servicen eller enhver tilknyttet hjemmeside. 

Persondata

Du indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for leverandørens løsningen og efterfølgende af opgaven hos leverandøren, er iagttaget.

Fejl og mangler

Netprint og leverandører har intet ansvar for fejl og/eller mangler i materiale indsendt af bestilleren samt fejl og/eller mangler som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, prøveprint og lignende.

Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

Netprint og leverandører har ret til mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højest svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelse.

Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%. Netprint og leverandører har intet ansvar som følge heraf.

Variationer i størrelser kan forekomme. Fra +/- 2mm til 2%. Netprint og leverandører har intet ansvar som følge heraf.

Reklamationsret

Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover.

Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

Såfremt bestilleren selv tilvejebringer materialer eller andet til leverancen, hæfter leverandøren ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

Ansvar

I tilfælde af forsinkelse af - og i tilfælde af - mangler ved det leverede har Netprint intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure situation.

Drifttab

Forsinkelse eller mangelfuld leverance omfattet af den omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de førnævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Netprint ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand.

Netprint har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.

Netprint har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er Netprints, men som er overladt til denne af bestilleren med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, Netprint har udført. Netprint er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Netprint.

Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet - hertil skal det leveres med frankeret returemballage.

Leverandører og underleverandører

Netprint er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos leverandører og underleverandører.

Periodiske skrifter

Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.

Intern handel

Det er ikke tilladt for virksomheder og leverandører at foretage en bestilling af sine egne produkter.

Finder dette sted er Netprint berettiget til helt eller delvist at standse aktiviterne og opsige samarbejde med øjeblikkelig varsel. Dette vil ske uden økonomisk kompensation.

Ved udnyttelse af grov karakter vil der blive foretaget politianmeldelse jf. hvidvaskning.

Købeloven

Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

Tvister

Opstår der i anledning af leverancen tvivl om varens kontraktmæssighed m.v. er det vor ret at vælge, om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole.

Skal sagen føres ved domstolene, skal sagen anlægges ved vort hovedkontors værneting uden hensyn til, hvor køber bor eller opholder sig.

Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, etableres voldgiftsretten efter reglerne i "Almindelige Betingelser For Arbejder og Leverancer 1992" §47.

Syn og skøn etableres efter reglerne "Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer 1992" §45. Herudover af AB 92 ikke vedtaget vore leverancer.

E-mail-markedsføring

Som kunde hos Netprint kan din email-adresse blive brugt i markedsføringsøjemed. 

Din e-mail adresse vil aldrig blive videregivet/solgt til tredjemand. Du modtager kun information fra Netprint-koncernen.

Du modtager kun information fra Netprint-koncernen omhandlende relevante produkter. Der udsendes maksimalt to nyhedsbreve om måneden.

Du kan til enhver tid afmelde dig. Læs mere under Konto

Fortrydelsesret

På varer der ikke er specialfremstillet ydes 14 dages fortrydelsesret: Hvis du anvender din fortrydelsesret, er Netprint forpligtet til at tilbagebetale hele det beløb, som du har betalt, inklusiv forsendelsesomkostninger m.m.

Du, som kunde, er forpligtet til, at afholde egne forsendelsesomkostninger i forbindelse med returnering af varen. Forsendelser pr. efterkrav afvises.

§ 18 Fortrydelsesrettens område

  • Dansk lovgivning herunder Lov om forbrugeraftaler finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.
  • Ifølge Dansk lovgivning herunder Lov om forbrugeraftaler, gælder den normale fortrydelsesret på 14 dage ikke hos os, da alle vore produkter er specielt fremstillet.

Læs mere på https://www.retsinformation.dk/

Annullering af køb

Køb foretaget via Netprint og Netprint søstersider, kan annulleres direkte via brugerens konto, såfremt dette gøres indenfor perioden, fra købstidspunkt til kl. 12:00 den efterfølgende dag.

Kontaktoplysninger

Denne hjemmeside ejes og vedligeholdes af Enia. Specifikke vilkår for brug og salg til andre Netprint-tjenester, findes på denne hjemmeside.

For Netprint:

Enia, Mågevej 5, DK-4773 Stensved, Denmark
Tlf.: 0045 28 70 05 69
E-mail: support@netprint.dk
VAT: DK-30399447

Klagemuligheder


Ønsker du at klage over et produkt (udover direkte klage til Netprint), kan du sende den til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.
Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: support@netprint.dk

Forbehold

Vi arbejder for konstant at give den mest retvisende information. Der kan lejlighedsvis være information på vores hjemmesider eller i vores Services, som kan indeholde typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der kan f.eks. relatere til, men ikke nødvendigvis begrænset til, produktbeskrivelser, priser, promotions, fragtpriser på produkt, transittid og tilgængelighed.

Der tages forbehold for tastefejl i prissætning, oplag, farver og formuleringsfejl på Netprint og Netprint søster sider.